Néprajz alapképzés

Képzés: nappali és levelező tagozat

Képzési idő: 6 félév

Kreditszám: 180

Szakképzettség: okleveles néprajz alapszakos bölcsész

A képzés célja a néprajztudomány, az európai etnológia, a folklorisztika és a kulturális antropológia alapjainak megismertetése. Cél a saját és mások kultúráját megértő, szűkebb és tágabb közösségek kulturális identitását alakítani tudó, mások kultúrájával szemben toleráns szakemberek képzése, akik jártasak a kultúrakutatásban, képesek a kultúra működési törvényszerűségeit a múltban és a jelenben megérteni, értelmezni.

Az elméleti és gyakorlati képzés egyaránt hangsúlyos: a képzés szerves részét alkotják – az előadásokon és szemináriumi munkán túl – a néprajzi gyűjtési és muzeológiai gyakorlatok, az adatkezelés, archiválás módszereinek elsajátítása, a terepkutatás és a tanulmányi szakmai kirándulások.

A képzés során a hallgatók felkészülnek tanulmányaik MA szinten való folytatására. Miután a néprajz egyaránt történeti és társadalomtudomány, a BA szinten végzetteknek lehetőségük lesz a továbbtanulásra mindkét szakterületen.

 

Felvételi vizsga nincs, a felvételi pontszámokat központilag állapítják meg az érettségi-eredmények alapján.

 

Szakosodási lehetőségek:

Táncfolklorisztika-táncantropológia

Sok éves tapasztalatunk szerint hallgatóink nagy százaléka a néptánc- és népzenei mozgalom felől érkezik a szakra. Számukra – országosan egyedülállóan – kínáljuk e szakirányt, mely a tánckutatás területén képez szakembereket. Az oktatás főbb ismeretkörei: táncfolklorisztika, táncantropológia, a tánckutatás története, forrásai, módszerei, táncdialektusok, táncjelírás, gyakorlati táncismeret.

Néprajz minor

Néprajzi alapismeretek, más alapszakot végző hallgatók választhatják.

Minor képzések

Más alapszakok kínálatában szereplő képzési programok

 

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A néprajz szakon végzett szakembereket évtizedek óta számos kulturális intézmény alkalmazza: múzeumok, közművelődési és oktatási intézmények, kutatóintézetek, de szerepet kaphatnak egyéb területeken (média, turizmus, szerkesztőségek, kisebbségpolitika, stb.) is. A kulturális érintkezések Európa- és világszerte tapasztalható kiszélesedésével, a határok átjárhatóságával megnövekszik a jelentősége a kultúrák működési mechanizmusait értelmiségi módon érteni képes szakemberek munkájának. A néprajz szakos BA diploma sokak számára jelent majd értéket, munkaerőpiaci mobilitásukat is elősegítve, akár más egyetemi végzettséget megelőzően vagy azt követően.