Apjok Vivien

Apjok VivienApjok Vivien

av [PONT] etno [KUKAC] gmail [PONT] com

(1991., Makó)

 

Tanulmányok

2015- Szegedi Tudományegyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola, Modernkor/Néprajz alprogram, PhD-hallgató

2015 – 2016 Eszterházy Károly Főiskola (Eger), Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, digitálisarchívum-fejlesztő szakirányú továbbképzés

2013 – 2015 Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, néprajz MA

2009 – 2013 Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, néprajz-magyar BA

2001 – 2009 József Attila Gimnázium, Makó – nyolcévfolyamos osztály

 

Munkahelyek

2015 - Szegedi Tudományegyetem, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék – demonstrátor

2014 január – 2015 szeptember József Attila Múzeum, Makó – néprajzos muzeológus

2014 április – június Makói Alapfokú Művészeti Iskola – óraadó néptáncpedagógus

2011 - 2013 Maros Táncegyüttes, Makó – néptáncpedagógusi asszisztens

 

Kutatási téma

Doktori kutatásom szülővárosom, a Maros partján fekvő Makó bútorművességére irányul. A 19. századból a József Attila Városi Múzeum, valamint magángyűjtők is őriznek Makón készült bútorokat, bútoregyütteseket. Ezek a tárgyak – néhány, kisebb tanulmánytól (K. Csilléry Klára, Juhász Antal, Fejér Gábor) eltekintve eddig nem kerültek a vizsgálat fókuszába, összegző munka nem született a témában. Ezért arra vállalkozom, hogy a történeti antropológia és a tárgyanalízis értelmezési keretében és módszereivel górcső alá vegyem a makói bútorokat, és történeti-társadalmi-kulturális kontextusba helyezzem azokat. Kiindulópontként a József Attila Múzeumban található 44 menyasszonyi láda stílustipológiáját készítettem el, mely értékes tanulságokkal szolgált a díszítőművészet, a helyi stílus definiálása és annak változásai, valamint a lehetséges készítők és egykori használók szempontjából.

Bővebben: Apjok Vivien

Bedő Valér

Bedő ValérBedő Valér
(1982. 02. 10.; Nagyatád)

Tanulmányok:

2003-2009: Szegedi Tudományegyetem, néprajz és kulturális antropológia szakos bölcsész (MA)

2000-2007: Szegedi Tudományegyetem, amerikanisztika szakos bölcsész (MA)

 

Kutatási téma

Gyermekkori lakóhelyem, Csurgó rendszerváltás utáni társadalmi és gazdasági helyzetének összefüggéseit vizsgálom, melynek értelmezési keretrendszerét a társadalmi struktúra és mechanizmusok, a közösségi kapcsolatrendszerek és az identitás formálódása, a demográfiai mutatók, valamint a gazdaság átalakulásának következményei adják. Mindezek mellett kiemelt figyelmet szentelek a munkamigráció irányának és dinamikájának, a közösségből való kilépés gyakorlatának, valamint azoknak a kibocsátó közösségre gyakorolt kulturális és gazdasági hatásaira.

Bővebben: Bedő Valér

Deme Ágnes

Deme ÁgnesDeme Ágnes
(1989.12.06; Szeged)

Tanulmányok:
2008-2011: Szegedi Tudományegyetem, magyar nyelv és irodalom alapszak, magyar alapszakos bölcsész.
2011-2013: Szegedi Tudományegyetem, néprajz mesterszak, néprajz mesterszakos bölcsész.
        


Kutatási téma:
Disszertációmban a 18. század végéről - 19. század elejéről származó népi kéziratos könyvek elemzésével foglalkozom. Érdeklődésem a közköltészetre irányul, tehát az irodalom és a népköltészet közti átmenet, határterület vizsgálatát igyekszem megvalósítani. Célom a népköltészet és a műköltészet közötti szoros egység bemutatása, annak bizonyítása, hogy a két kategória között nem ellen-, sokkal inkább kölcsönhatás van.
A kutatásom alapjául szolgáló kéziratos könyvek – kronológiai sorrendben – a következők: A Szíveket újító bokréta… 1770-ből datálódik, nagyrészt szerelmi dalok olvashatóak benne. Mivel a gyűjtemény azon kevés kéziratos könyvek egyike, amelyek online is megjelentek, tanulmányozása lehetőséget biztosít a digitalizálás problémáinak körüljárására is. A Korsi István gyűjtemény 1786 és 1791 között keletkezett, rendkívül vegyes összetételű.  Az 1809-es Nyitrai énekeskönyv jórészt Amade László verseinek változatait tartalmazza.     Lényegesnek tartom továbbá kiemelni témaválasztásom interdiszciplináris jellegét. A kutatás során ugyanis a szövegek nem csupán folklorizáció és folklorizmus jellegzetességeiről „vallanak”, hanem értékes adalékokkal szolgálnak például a néprajz, az irodalomtörténet, vagy a társadalomtudományok számára is.

Bővebben: Deme Ágnes

Doktori képzés hírei

2016. június 22-én tanszékünk doktorjelöltje,, Povedák Kinga sikeresen megvédte Rockapostolok. A keresztény könnyűzene vallástudományi elemzése című doktori diszertációját. Gratulálunk!
 
Részletek az opponensek véleményéből:
 
„Az első pillanattól kezdve nyilvánvaló volt, hogy egy fontos, teljes, kiváló disszertáció készült, a szerző ilyen irányú sokoldalú
kompetenciája pedig az opponensekben aligha van meg. Befejezett monográfia, annak minden filológiai kellékével: pontos adatolás, sokrétű jegyzetek, imponáló és modern bibliográfia, közte (a téma miatt is nélkülözhetetlen) internetes hivatkozásokkal. A dolgozat végül is egy mai magyar vallási „jelenséget” mutat be, ám módszere modern és nemzetközi. Nemcsak esettanulmány, hanem egy általános témakör tárgyalása. Igazi tudományos érettséggel foglalkozott témájával, és feltétlenül meg kell említenem, hogy kitűnő stílusú, a fogalmakat pontosságra törekedve használó, olvasmányos a könyv.” (Voigt Vilmos)
 
„A vállalt témakörön belül, meghatározott hipotézis mentén és interdiszciplináris megközelítésben teljességgel egyedi, unikális interpretáció készült az ekként sosem földolgozott tárgyterületen, ezért az értekezés egésze rendkívül kihívó, erőteljes és karakteres
szerzői interpretációt tükröző feldolgozásban kerül elénk, melynek tudományos igényessége, részletgazdag forráskutatásra épülő anyaga és kiváltképpen gondos megformáltsága kiválóan megfelel a doktori értekezésekkel szemben támasztott elvárásoknak.” (A. Gergely András)
 
 

Nagy Réka Anna

Nagy Réka AnnaTanulmányok:

 • 1994-2000 Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem - etnográfus, néprajz és irodalom szakos tanár, informatikus könyvtáros
 • 2001-2003 Budapest, ELTE Tanárképző Főiskola - múzeumpedagógus
 •  2012-2013Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar -  fejlesztő biblioterapeuta

Kutatási téma:

Új vallási, lelkiségi mozgalmak a katolikus egyházban a II. Vatikáni Zsinat után a kaposvári és az Esztergom-Budapesti Egyházmegye példáján.

Kutatásom főbb tárgya elsősorban az eltérő kulturális mintákkal, külföldről érkező és huzamosabb ideje jelenlévő, hazai plébániákon is szolgáló, meghatározó szerepet vállaló közösségek. Választ keresek arra, hogy mi formálta e csoportok lelkiségét? Hogyan illeszkedtek a magyarországi társadalomba és milyen feladatokat vállaltak fel? Mely társadalmi rétegeket és csoportokat tudtak megszólítani?Vizsgálom, hogy megjelenésük, a helyi egyházba, egyházközösségbe való bekapcsolódásuk miképpen alakította, formálta az ott élők (vallási) életét, szokásait? Mi és milyen módon változott jelenlétük által?

Ennek kapcsán szeretném feltárni, hogy gyakorlatuknak és spiritualitásuknak vannak-e hazai összetevőik, s melyek kötődnek a világegyház egyetemes (globális) törekvéseihez.

Kutatásom középpontjába az új vallási mozgalmak társadalmi vonatkozásai mellett, ezek lelkiségi irodalmát kívánom helyezni, azaz elemezni saját kiadványaikat, valamint megjelenésüket a médiában.

Bővebben: Nagy Réka Anna

Pintér Zsófia

Pintér ZsófiaPintér Zsófia

(1986.10.29. Szentes)

 

Tanulmányok:

2013- Szegedi Tudományegyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola, PhD hallgató - Modernkor (Kutatási téma: a kitalált hagyomány – Csongrád megyei ünnepek vizsgálata)

2010 -   2012 Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Néprajz szak, MA Diploma

2007 -  2010   Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Néprajz – Kommunikáció és médiatudomány szak, BA Diploma

2005 - 2007    Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Angol szak

 

Mesterdiplomámat 2012 tavaszán szereztem meg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán, néprajz szakon. Ezután önkéntes munkát vállaltam Németországban, Lipcsében: egy óvodában segítettem, mint kultúraközvetítő óvodapedagógus.

2013 márciusától a budapesti Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban dolgoztam, majd ősztől – ismét Szegeden – megkezdtem doktori tanulmányaimat a Történelemtudományi Doktori Iskolában. Emellett 2014 januárjától a szentesi Koszta József Múzeumban kiállítási mediátor vagyok félállásban. 2014 őszétől a Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Koordinációs Irodájában nemzetközi mentori feladatokat is vállaltam.

Kutatásaim során a kitalált hagyománnyal, azon belül is a dél-alföldi, Szentes kistérségi kitalált ünnepek társadalmi és társadalomtörténeti szerepével (közösségépítő, identitásépítő, konfliktusfeloldó stb.) foglalkozom. 2014 októberében és novemberében egy Campus Hungary által támogatott rövid tanulmányút keretein belül ismerkedtem meg a téma német és angol nyelvű szakirodalmával Freiburgban, Németországban.

Bővebben: Pintér Zsófia

Szőnyi Vivien

Szőnyi Vivien

(1989. 08. 04; Kalocsa)

Munkahelyek:

 • 2015 – jelen: Fiatal kutató
  MTA BTK Zenetudományi Intézet, Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívum

 • 2014 – 2015: Tanító
  RMPSZ – Moldvai Csángómagyar Oktatási Program, Szitás falu, Románia

Tanulmányok:

 • 2015 – jelen: Szegedi Tudományegyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola, Modernkor Program

 • 2012 – 2014: Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Néprajz mesterszak (MA), Táncantropológia szakirány

 • 2008 – 2012: Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Néprajz alapszak (BA), Filmelmélet-filmtörténet minor

Doktori kutatásának címe: 20–21. század gazdasági és társadalmi változásainak hatása a moldvai csángó tánckultúrára.

Doktori kutatási témájának rövid leírása:

A kutatás célja a kelet-romániai Moldvára, azon belül a Szeret menti moldvai csángó falvak tánckultúrájának kultúrantropológiai vizsgálatára irányul, az 1950-es évektől egészen napjainkig terjedő időszakra fókuszálva. Szakítva a témában eddig született munkák archaizáló-idealizáló szemléletmódjával, a moldvai tánckultúrát a politikai, gazdasági és társadalmi folyamatok; a román iparosítás, rendszerváltás, munkamigráció, valamint a globalizáció összefüggéseiben vizsgálja.

Annak ellenére, hogy a moldvai csángóság számít a legkutatottabb magyar nyelvű néprajzi csoportnak, illetve néptánchagyományuk kiemelt szerepet játszik a hazai táncházak, színpadi koreográfiák, valamint a művészeti oktatás keretei közt, a terület táncainak mélyreható vizsgálatára mostanáig nem született vállalkozás. A néprajzi csoport táncéletében és tánckészletében végbemenő változások kutatásának eredményei, olyan történeti, társadalmi, politikai és kulturális hatásmechanizmusokra tudnak fényt deríteni, melyek más megvilágításba helyezhetik a moldvai csángó kultúráról alkotott eddigi képünket, s egyaránt hasznosnak bizonyulhatnak a történet-, társadalom- és humántudományok számára.

Bővebben: Szőnyi Vivien

Vukov Anikó Veronika

Név: Vukov Anikó Veronika

Egyetemi végzés éve és szakja(i): 2010, néprajz és vallástudomány szakos bölcsész

Doktori kutatási témájának címe: Népi gyógyító specialisták a Dél-Alföldön

Doktori kutatási téma rövid leírása:

Kutatásom a gyógyító specialisták működésének történeti vizsgálatával, valamint napjaink alternatív orvoslásban elfoglalt szerepével kíván foglalkozni. Történeti néprajzi, antropológiai elemzés során szeretném feltárni az eddig vizsgálatlan levéltéri adatokat, reflektálni az 1970-es, 80-as évek kulturális miliőjére, majd rendszerváltozást követő kulturális-életmódbeli változásokra, valamint jelenkutatás keretében napjaink helyzetének elemzésére kerül sor. A népi gyógyító specialisták tevékenysége, hatóköre, megítélése a társadalmi, közösségi szerepkör szempontjából nyújt lehetőséget az összehasonlító vizsgálatra az alábbi kérdések mentén: a ma népi gyógyászatának képviselői milyen hasonlóságokat mutatnak egykori gyógyítókkal (pl. Engi Tüdő Vince, Dóczi István)? Mennyiben figyelhetjük meg az egykori tudás továbbhagyományozódását a jelenben, és mennyire domináns működésük divat-jellege? Tevékenységük, szerepük milyen társadalmi igényekre adott válaszreakció?

Bővebben: Vukov Anikó Veronika

Terendi Viktória

Terendi ViktóriaTerendi Viktória

(1988. Szeged)

2013-ban végeztem a Szegedi Tudományegyetem néprajz mesterszakán. 2011 óta a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ néprajzos munkatársaként dolgozom. Tanulmányaim 2013-tól a Történelemtudományi Doktori Iskola Újkor - Modernkor programjának keretein belül a néprajzi alprogramban folytatom.

Doktori kutatásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogyan ábrázolják a változásokkal teli 20. századot a privát fényképek. A családi albumokban összegyűjtött fényképek nem csak személyes emlékek őrzői, de a múlt egyes részleteit dokumentáló forrásként is értelmezhetőek. A fotók és a hozzájuk kapcsolódó elbeszélések révén az adott korszak egyes jelenségei új megvilágításba kerülhetnek. A vizuális etnográfia és az oralhistory módszereivel feltárhatóvá válik, hogy egy adott család, vagy akár egy nagyobb közösség hogyan élte meg azokat a makro vagy mikro szinten lejátszódó folyamatokat, melyek alakították a történelmet és hatással voltak a társadalomra, a kultúrára. Vizsgálatomat Hódmezővásárhely Csúcs városrészében folytatom, ahol a 20. században készült privát fotó-együtteseket tanulmányozom. Kutatásom várható eredménye, hogy a vizsgálatba bevont csoport 20. századi életmódja, a társadalmi vagy gazdasági változásokra adott kulturális válaszok, a jelentős történelmi események és az adott közösség működésének fő jellemzői mellett kibontakoznak a nagy ívű folyamatok lokális megnyilvánulásai is.

Bővebben: Terendi Viktória